Het Ondernemersfonds

Algemeen

Het doel van het Ondernemersfonds is de aantrekkelijkheid van de Amersfoortse binnenstad te verbeteren waardoor er meer bezoekers komen, die ook langer verblijven. Het fonds is er voor en door ondernemers. Inkomsten voor het fonds komen uit reclamebelasting verordening 2022 de ‘Verordening reclamebelasting binnenstad 2022’ DEF, die door de ondernemers uit de binnenstad betaald zijn.

Door activiteiten te ondersteunen met geld, kennis en netwerken willen we ons doel bereiken. Daarvoor stelt het bestuur van de stichting jaarlijks een activiteitenplan en begroting op.

Actueel

Het stichtingsbestuur van het Ondernemersfonds (SOAB) heeft het activiteitenplan voor 2023 vastgesteld.

Nieuwsbrief Nr 2. Verslag en Besluit Vergadering van Ondernemers 2023 SOAB

Alle overige informatie incl. de nieuwsbrieven van vorige jaren zijn te vinden bij Nieuws.

  • Eind juni dient de tussenevaluatie over aanvragen kalenderjaar 2023 plaats te vinden.
  • Eind augustus dient een pro- forma (indicatieve) aanvraag ingediend te worden door iedere aanvrager voor 2024
  • 30 oktober dient het aanvraagformulier voor 2024 ingediend te worden.

De OBA heeft in 2021 regie genomen op verzoek van het SOAB om in overleg met alle betrokkenen spelregels op te stellen ten aanzien van de (co)financiering van festivals en evenementen vanuit het ondernemersfonds. Dit advies is aangeboden aan het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds Amersfoortse Binnenstad (SOAB). Het SOAB kan dit advies op basis van beschikbare middelen gebruiken ten aanzien van haar besluitvorming over de toekenning van middelen aan festivals en evenementen voor het kalenderjaar 2022. Het advies bevat hiertoe de spelregels waar festival- en evenementenorganisaties, die een aanvraag willen doen, zich op kunnen baseren. Dit advies wordt in 2022 geëvalueerd en leidt mogelijk tot een aangepast advies.

Bekijk: spelregels festivals en evenementen

Het Stichtingsbestuur van het Ondernemersfonds heeft een overzicht van de jaarplanning en de rolverdeling opgesteld voor (potentiële) aanvragers van het ondernemersfonds.

jaarplanning en rolverdeling SOAB

De aanvragen voor het ondernemersfonds 2021 konden tot en met 15 november 2021 worden ingediend. Bij de nieuwsbrieven vindt u het overzicht van de ingediende aanvragen voor kalenderjaar 2022.

Per 1 januari 2020 is een nieuwe heffingssystematiek van kracht en wordt er niet meer geheven op basis van metrage, maar op basis van het gebruikersdeel van het commerciële object via de hoogte van de WOZ-waarde. Meer hierover lees je in bijgesloten bericht met de wijzigingen.

Wijzigingen Ondernemersfonds Binnenstad Amersfoort 2020

Ook is per 1 januari 2018 het Convenant van Stichting Ondernemersfonds Amersfoortse Binnenstad verlengd tot 1 januari 2023. Convenant Stichting Ondernemersfonds Amersfoortse Binnenstad

Enquête

De uitkomsten van een enquête in 2013 onder de ondernemers over het Ondernemersfonds kunt u via een link naar het evaluatierapport lezen.

Oorsprong

Het Ondernemersfonds is in maart 2011 opgericht. Het Ondernemersfonds is één van de uitkomsten van het rapport Economische verkenning voorzieningenkern binnenstad en het
Convenant voor Samenwerking, Economische Verkenning Voorzieningenkern Binnenstad van eind 2009.  Amersfoort duurzaam vitaal.