Het Ondernemersfonds

Algemeen

Het doel van het Ondernemersfonds is de aantrekkelijkheid van de Amersfoortse binnenstad te verbeteren waardoor er meer bezoekers komen, die ook langer verblijven. Het fonds is er voor en door ondernemers. Inkomsten voor het fonds komen uit reclamebelasting verordening 2024, die door de ondernemers uit de binnenstad betaald zijn.

Door activiteiten te ondersteunen met geld, kennis en netwerken willen we ons doel bereiken. Daarvoor stelt het bestuur van de stichting jaarlijks een activiteitenplan en begroting op.

Actueel

Besluit ondernemersfonds 2024

Tot en met zondag 19 november 2023 konden aanvragen worden ingediend voor het activiteitenplan 2024 van het Ondernemersfonds binnenstad. Op dinsdag 12 december om 19:00 is het activiteitenplan gepresenteerd en toegelicht door de deelnemers aan elkaar en aan het bestuur van het SOAB.

Het Bestuur van de Stichting Ondernemersfonds Amersfoortse Binnenstad (SOAB) heeft het besluit, zoals verwoord in het verslag, genomen m.b.t. de verdeling voor 2024.

Nieuwsbrief-nr.-1-2024- Verslag Vergadering van Ondernemers 12-12-2023 en Besluit SOAB Activiteitenplan 2024

Agenda Vergadering van Ondernemers 12 december 2023 van 19:00-21:00, Observant en overzicht aanvragen ondernemersfonds 2024.

Nieuwsbrief-nr.-3-2023-ingediende-aanvragen-Activiteitenplan 2024

Het stichtingsbestuur van het Ondernemersfonds (SOAB) heeft voor aanvragen van evenementen/festivals, met de intentie om binnenstadsbreed te programmeren, nadere criteria vastgesteld op vrijdag 15 september 2023 om de aanvragen van evenementen en festivals beter te kunnen beoordelen en ook te kunnen vergelijken. Dit betekent dat beter onderbouwd aangegeven kan worden of een groter evenement of festival recht heeft op een bijdrage en wat de hoogte ten opzichte van andere evenementen kan zijn, uiteraard binnen de bandbreedte van de begroting van het ondernemersfonds. Deze criteria zijn hier te downloaden.

Definitieve versie Criteria financiering festivals en evenementen vanuit het ondernemersfonds

Naast de criteria, waar aan voldaan moet worden, heeft het SOAB aangegeven in de toekenning rekening te houden met de volgende punten.

  1. SOAB moet voldoende middelen hebben om de festivals te ondersteunen.
  2. Aanwezigheid vergunning festival.
  3. Voldoende cofinanciering van de aanvrager.
  4. Overschrijd de SOAB-bijdrage niet de grens die door de gemeente is vastgelegd in de meerjarige subsidie voor culturele fondsen die vanaf 2025 geldt.

Ten aanzien van dit laatste punt, waarbij de gemeente heeft benoemd dat een eventuele bijdrage aan een festival/evenement meetelt in de maximale subsidie aan een evenement/festival, die gebruik maakt van de nieuwe Subsidieregeling meerjarige projecten professionele kunst en cultuur 2025-2028 , hebben zowel OBA als SOAB zelf, als ook de festivalorganisaties aangegeven het hier niet mee eens te zijn. De gemeente heeft echter nog geen reden gezien om van dit beleid af te wijken. Dit betekent in ieder geval dat het voornu zo is. OBA heeft te kennen gegeven zich hier nog nader in verdiepen. Dit heeft echter voor het komende aanvraagjaar nog geen gevolgen, omdat het nieuwe beleid van de gemeente pas ingaat vanaf 2025.

Daarnaast is een specifiek aanvraagformulier van kracht i.r.t. tot deze criteria en punten voor evenementen/festivals voor aanvragen in 2023 voor het kalenderjaar 2024 e.v.

Aanvraag 2024 voor binnenstadbrede festivals/evenementen

Het stichtingsbestuur van het Ondernemersfonds (SOAB) heeft het activiteitenplan voor 2023 vastgesteld.

Nieuwsbrief Nr 2. Verslag en Besluit Vergadering van Ondernemers 2023 SOAB

Alle overige informatie incl. de nieuwsbrieven van vorige jaren zijn te vinden bij Nieuws.

  • Woensdag 31 mei dient de eindevaluatie voor aanvragers van het kalenderjaar 2022 plaats te vinden.
  • Vrijdag 30 juni dient de tussenevaluatie over aanvragen kalenderjaar 2023 plaats te vinden.
  • Donderdag 31 augustus dient een pro- forma (indicatieve) aanvraag ingediend te worden door iedere aanvrager voor 2024
  • Dinsdag 31 oktober dient het aanvraagformulier voor 2024 ingediend te worden.

Het volledige schema kun je hier downloaden: jaarplanning en rolverdeling SOAB

In 2023 loopt er een proces onder aansturing van de Ondernemersvereniging Binnenstad Amersfoort om tot criteria te komen en een verbeterde werkwijze om een/de bijdrage aan grotere festivals en evenementen beter te kunnen beoordelen en te vergelijken. Het feit dat de grotere evenementen en festivals, die niet enkel en alleen in een deelgebied programmeren, een bijdrage kunnen ontvangen van het ondernemersfonds stelt dat de gehele binnenstad hier zoveel mogelijk impact van dient te ondervinden. Dit daar álle ondernemers in de binnenstad en niet alléén de horecaondernemers op de pleinen aan het ondernemersfonds bijdragen. Deze criteria zijn nodig om de aanvragen van evenementen en festivals beter te kunnen beoordelen en ook te kunnen vergelijken. Dit betekent dat beter onderbouwd aangegeven kan worden of een groter evenement of festival recht heeft op een bijdrage en wat de hoogte ten opzichte van andere evenementen kan zijn, uiteraard binnen de bandbreedte van de begroting van het ondernemersfonds. De wens is dat het SOAB deze criteria vertaalt en vast legt in haar werkwijze van aanvragen en beoordelen, zodat dit voor alle betrokkenen duidelijker wordt. De planning is erop gericht om dit in juli/augustus af te ronden, zodat het SOAB hier een besluit over kan nemen en dit onderdeel wordt van de aanvraagprocedure. Dit is iets om voor de grotere evenementen en festivals om rekening mee te houden. Het procesvoorstel is als bijlage bijgesloten. Er loopt een uitvraag om criteria op te halen met als deadline woensdag 12 april 2023. Meer informatie hierover vindt je via de volgende link.

Plan van aanpak borging criteria cofinanciering evenementen en festivals ondernemersfonds

De OBA heeft in 2021 regie genomen op verzoek van het SOAB om in overleg met alle betrokkenen spelregels op te stellen ten aanzien van de (co)financiering van festivals en evenementen vanuit het ondernemersfonds. Dit advies is aangeboden aan het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds Amersfoortse Binnenstad (SOAB). Het SOAB kan dit advies op basis van beschikbare middelen gebruiken ten aanzien van haar besluitvorming over de toekenning van middelen aan festivals en evenementen voor het kalenderjaar 2022. Het advies bevat hiertoe de spelregels waar festival- en evenementenorganisaties, die een aanvraag willen doen, zich op kunnen baseren. Dit advies wordt in 2022 geëvalueerd en leidt mogelijk tot een aangepast advies.

Bekijk: spelregels festivals en evenementen

Per 1 januari 2020 is een nieuwe heffingssystematiek van kracht en wordt er niet meer geheven op basis van metrage, maar op basis van het gebruikersdeel van het commerciële object via de hoogte van de WOZ-waarde. Meer hierover lees je in bijgesloten bericht met de wijzigingen.

Wijzigingen Ondernemersfonds Binnenstad Amersfoort 2020

Ook is per 1 januari 2018 het Convenant van Stichting Ondernemersfonds Amersfoortse Binnenstad verlengd tot 1 januari 2023. Convenant Stichting Ondernemersfonds Amersfoortse Binnenstad

Enquête

De uitkomsten van een enquête in 2013 onder de ondernemers over het Ondernemersfonds kunt u via een link naar het evaluatierapport lezen.

Oorsprong

Het Ondernemersfonds is in maart 2011 opgericht. Het Ondernemersfonds is één van de uitkomsten van het rapport Economische verkenning voorzieningenkern binnenstad en het
Convenant voor Samenwerking, Economische Verkenning Voorzieningenkern Binnenstad van eind 2009.  Amersfoort duurzaam vitaal.